Ochrana a výzkum

Ochrana ohrožených ptáků

Ve východních a jižních Čechách A Rocha zkoumá, monitoruje a pracuje na ochraně tří druhů, jejichž početnost v posledních letech výrazně poklesla:                                                        

Ledňáček říční (Alcedo atthis) – Pavel Světlík, ředitel A Rocha Czech, kroužkuje ledňáčky už téměř čtyřicet let a zaznamenal výrazný pokles jejich početnosti. Na podzim roku 2002 provedla A Rocha s dobrovolníky monitorovací program, který zaznamenal vážné poškození mnoha dříve vhodných hnízdních břehů povodněmi a snížení počtu ptáků. A Rocha nyní experimentuje s umělými hnízdišti.

Skorec štíhlý (Cinclus cinclus) – skorec štíhlý byl v České republice rovněž nepříznivě ovlivněn povodněmi a kyselým znečištěním řek. Mladí lidé v přírodovědných kroužcích A Rocha monitorují místní populace a vyrábějí umělé hnízdní budky.

Puštík obecný (Athene noctua) – A Rocha také monitoruje puštíky obecné a zajišťuje pro ně hnízdní budky.

Ochrana ohrožených biotopů

Orlické Záhoří je mokřad a pastvina o rozloze 904 hektarů ve východních Čechách. V oblasti se vyskytují významné populace chřástala polního a chřástala polního, které patří mezi prioritní druhy podle směrnice EU o ptácích. Území je ohroženo dřívějším poškozením v důsledku odvodňovacího systému a budoucím tlakem nadměrné pastvy a cestovního ruchu. Společnost A Rocha ve spolupráci s Českou společností ornitologickou provádí dlouhodobý monitoring ptáků a pracuje na tom, aby opatření na obnovu přinesla žádoucí výsledky.

Projekty v rámci ochrany a výzkumu

Projekt BUDKA

Ve spolupráci s Irským ornitologem dr. Kennem Perrym a jeho pomocníky z irska, Nizozemska a Británie, vznikl v údolí Zlatého potoka v okolí vznikajícího ekocentra Krupárna projekt na výzkum lesních ptáků. Projekt je zaměřený na hnízdní produktivitu a úspěšnost dutinových ptačích druhů. V dané oblasti je vyvěšeno 200 budek ve dvou lesích s různou koncentrací budek. Návštěvníci ekocentra budou mít možnost ptáky sledovat a sami se na projektu podílet. Zároveň probíhá mapování ptačích druhů a je zjišťována jejich početnost.
Zkušenosti, které máme z podobného projektu na území campusu University of Ulster v Coleraine nám umožní porovnat historické údaje ze Severního Irska s populační dynamikou českých ptáků a jejich hnízdní biologií.

SPA Orlické Záhoří:

A Rocha částečně participuje společně s ČSO na ochraně a výzkumu v ptačí oblasti Orlické Záhoří. Předmětem ochrany je populace chřástala polního (Crex crex) a jeho hnízdní prostředí, které tvoří zejména prameništní louky, střídané kulturními sečenými loukami. Mezi další významné druhy patří bekasina otavní (Gallinago gallinago) a ťuhýk obecný (Lanius collurio).

Každoročně se zde provádí monitoring početnosti ptáků metodou sčítání na liniích nebo na ploše pomocí kroužkování a zároveň také monitoring hnízdního prostředí.

Výzkumu se zde každoročně účastní skupina mladých přírodovědců z řad studentů středních a vysokých škol, kteří mají zájem pomoci a zároveň nahlédnout do terénní vědecké činnosti odborníků. Studenti se zde často mají možnost seznámit s prací zahraničních ornitologů a porovnat tak různé metody výzkumu.

Monitoring probíhá každý poslední týden v květnu a červnu – pokud máte zájem nás navštívit kontaktujte nás na adrese info@arocha.cz.

Projekt Ledňáček

Celoročně odchytáváme a kroužkujeme ledňáčky říční (Alcedo atthis) v okolí ekocentra u Dobrého na Zlatém potoce. Ledňáčky důkladně měříme, vážíme a odebíráme jim parazity z peří, které nám pak určuje Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně. Snažíme se také mapovat jejich hnízdiště a následně je pak zabezpečovat proti predátorům. Budujeme také hnízdní kontejnery pro ledňáčky v místech, kde jsou břehy nevhodné k jejich hnízdění následkem povodní.